Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - zamówienia publiczne 2017

Budowa wiaty na sprzęt w Zębowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

      DOCZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
      DOCZałącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
      DOCZałącznik Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
      DOCZałącznik Nr 3a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, dot. podmiotu i podwykonawcy.doc
      DOCZałącznik Nr 4 - zobowiązanie.doc
      DOCZałącznik Nr 5 - oświadczenie, przynależność do grupy kapitałowej.doc
      DOCXZałącznik Nr 6 - wykaz robót budowlanych -wzór.docx

PDFZałącznik Nr 7 - wzór umowy.pdf

PDFProjekt budowlany wiaty.pdf

PDFProjekt techn. wiata na sprzęt - rysunki.pdf

PDFWiata na sprzęt, Zębowice - rysunki.pdf

PDFWiata na sprzęt, Zębowice- opis techniczny.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

PDFPrzedmiar robót -etap I.pdf

PDFPrzedmiar robót -etap II.pdf

PDFPrzedmiar robót -ogrodzenie.pdf

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 

     DOCZałącznik Nr 1 - formularz ofertowy.doc
     DOCZałącznik Nr 2 - jednolity europejski dokument zamówienia.doc
     DOCZałącznik Nr 3 - przynależność do grupy kapitałowej.doc
     DOCZałącznik Nr 4 - zobowiązanie.doc
     PDFZałącznik Nr 5 - wzór umowy.pdf
     DOCXZałącznik Nr 6 - wykaz usług.docx
     DOCXZałącznik Nr 7 - wykaz robót budowlanych.docx
     DOCXZałącznik Nr 8 - wykaz osób.docx

PDFProgram funkcjonalno - użytkowy.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFZawiadomienie na odpowiedzi - 21.07.2017 r..pdf

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przetarg nieograniczony

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.pdf

PDFUchwały Rady Gminy Zębowice.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dot. wykonawcy.doc
DOCZałącznik Nr 3a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dot. podmiotu.doc
DOCZałącznik Nr 4 - Zobowiązanie.doc
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie, przynależność do grupy kapitałowej.doc

PDFZawiadomienie.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML